Лого на EUT
ПРОЕКТИ / EthiCo

EthiCo

EthiCo е стратегическо партньорство по програма „Еразъм“ (KA203), което има за цел да разработи нови подходи към етиката и екологията в технологичното образование.

Етиката е този контекст трябва да се разбира като форма на практика, индивидуална практика, която има колективни последици, етичната връзка с другия сега излезе на преден план чрез световна пандемия от COVID-19 и последиците от нея. Това подчертава как моето бездействие или действие има пряко въздействие върху колективното благо. Въпросът, който Грета Тунберг поставя, е „как смеете да не реагирате?“. Екологичните въпроси и етичният въпрос стават едно и също.

Следователно проектът разработва етична рамка от работата на съвременната философия, включително работата на Deleuze и Guattari по „Трите екологии“ и Paul Ricoeur във връзка с работата му по „малката етика“ и Bernard Stiegler по разработването на нови форми на знание. В първата фаза на проекта развитието на теоретичната философска етична рамка се различава от традиционните области на приложната етика. Тази нова рамка се основава на етичната рамка на добродетелите и наративните теории за технологиите и технологиите.

Етиката, традиционно разбирана като приложна етика, не е подготвена да се справи с въпросите, породени от връзката между технологичното развитие и екологията. Прилагането на вече съществуващи етични рамки не доведе до желаните резултати и беше сведено до въвеждането на етика в програмите за инженерни степени. Това се дължи отчасти на културния контекст на технологичните иновации и, от друга страна, на самата скорост на технологичните промени. Проектът EthiCo разработва специфични методологии на етиката и екологията в рамките на образованието не само на инженерите, но и на всички студенти във висшето образование.

Проектът също така развива ценностна система и рамка чрез философски изследвания и второ, разработва модул за обучение на учители за преподаване и интегриране на етиката в учебната програма (включително инженерство, природни науки, бизнес, изкуства и хуманитарни науки). Този модул за обучители на учители беше предмет на специална програма за интензивно обучение (ISP) в Техническия университет в Клуж-Напока, 7—9 март 2023 г. Трето, проектът разработи самостоятелен студентски модул по етика и екология за програми от ниво 8. Четвърто, проектът беше домакин на международна конференция на тема „Етика и екология в технологичното образование“.

Основната цел на EUt+ е да създаде приобщаващ университет, основан на етичните принципи на справедливост, зачитане на правата на човека и ценностите на европейското гражданство. EUt+ се ангажира да предостави на всеки студент ресурсите, необходими за постигане на необходимите изисквания и реализиране на техния потенциал в европейските кампуси.

Проектът EthiCo следва тази цел, като избира холистичен подход и улеснява участието на заинтересованите страни (=участници) от самото начало на процеса на развитие, за да насърчи съвместното създаване и обратната връзка от участниците. Това предопредели необходимостта от проектиране на образователна рамка, чрез която инженерството става съществена част от обществото чрез етика и екология и да се гарантира, че включването и личният принос са началото на EthiCo.

EthiCo играе значителна роля в развитието на алианса EUt+ за създаване на нов вид институция на конфедеративна основа. В рамките на този проект вече са започнати дискусии относно лозунга „Мисли първо за човека“, неговия противоречив характер и това, което консорциумът EUt+ се опитва да предаде, като го поставя на преден план във всички свои операции.

Проектът дава възможност на EUt+ да поясни, че „човек“ в изявлението „Мисли първо за човека“ не означава „антиприрода“. Както е посочено в резюмето на EthiCo, екологичната етика е извлякла човека от природата, сложила е натурализма срещу хуманизма, което прави гореспоменатото изявление проблематично; поради това една от основните задачи на EthiCo ще бъде да намери точна формулировка на това какво имаме предвид, когато казваме „Мисли първо за човека“.

Цели

-

(IO1) Иновативни, трансдисциплинарни етико-екологични методи за организиране на сътрудничество между множество заинтересовани страни и насърчаване на взаимното разбиране.

-

(IO2) Кодекс на ангажираност на заинтересованите страни за сътрудничество, за да се гарантират разпределени процеси на сътрудничество и бърз технологичен трансфер.

-

(IO3) Програма за обучение на учители по етико-екология в областта на технологичното образование, разработена с цел обучаване на учителите как да преподават новия етико-екологичен подход (програма за обучение на обучители);

-

(IO4) Модулна програма за студенти по етикоекология, която се състои от набор от 5 модула по ДСЕО, които могат да бъдат комбинирани в малка програма от 30 ECTS за етикоекологичен подход към технологичното образование.

Методология

-

Методологията и подходите, използвани в EthiCo, предоставят отлична възможност да бъдат умножени за нуждите и целите на други организации (не само образователни) и проекти с хуманитарен фокус. Генерираният потенциал в рамките на проекта е осезаем в няколко посоки, като например:

-

1) ефективна и ползотворна работа в мултинационален и интердисциплинарен екип;

-

2) емпирично изпитани методи за етичен анализ и индивидуална аргументация по морални въпроси, свързани с екологията и технологиите по време на обученията;

-

3) обмен на опит при провеждането на събития с едновременното участие на академичната общност, бизнеса, политиците, хората на изкуството и гражданите за дискусии по въпроси от световно значение.

Партньори

-

Технологичен университет Дъблин (TU Dublin)

-

Технически университет в Рига (RTU)

-

Технически университет в Клуж-Напока (TUCN)

-

Технически университет - София (ТУС)

-

Политехнически университет в Картахена (UPCT)

-

Технически университет на Троа (UTT)

-

Кипърски технологичен университет (CUT)

-

Darmstadt Университет за приложни науки (H-DA)

Открийте повече


Лого на EUT